Her er brevet i sin helhet:

 

Vestlandsk Bakerforbund
v. styret

Dato: 09.11.2016

Referat årsmøte 29. oktober

Gratulerer med vel gjennomført årsmøte. Vi setter pris på aktiviteten på Vestlandet.

Vi beklager på det sterkeste at BKLF ikke var representert på årsmøte for første gang på 30 år. På grunn av dødsfall i nær famille og andre uforutsette hendelser lot det seg ikke gjøre å stille med administrasjon eller presidentskap på årsmøtet deres denne helgen.

Det er veldig bra at medlemsbedrifter tar opp saker som de er opptatt av, og at dere sender signaler til styret i BKLF om saker dere ønsker at vi skal jobbe med eller ta opp videre.

Vi stiller oss likevel litt undrende til selve ordlyden i referatet hvordan det ble stilt spørsmål vedr sakskartet til BKLF og NHO Mat og Drikke, og om dette er i takt med medlemsmassen, og om disse overbygningene kun var for de store.

BKLF s som en demokratisk organisasjon var gjennom en grundig strategiprosess i 2015. Denne prosessen startet med en kvalitativ og kvantitativ medlemsundersøkelse våren 2015, og selve strategiarbeid ble gjennomført av styret og lederne i regionsforeningene. Den nye strategien ble vedtatt enstemmig på Landsmøte i BKLF i Stavanger 2015. Som medlemsorganisasjon avgjøres de store beslutninger av selve Landsmøte. Her bestemmes rammer og instrukser for styret og deres arbeid. Der er ordet fritt, og alle medlemmer har tale- og stemmerett. Om man er stor eller liten, har alle samme stemme. BKLFs dagsorden bestemmes av disse vedtakene.

BKLF arrangerte gjennom hele 2015 fagkonferanser i de største byene, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo.

BKLFs Landsmøte i Bergen inneværende år burde gitt grunnlag for større debatt om BKLFs strategi hvis dette var ønskelig.

BKLF inviterte nylig de 6 regionslederne fra Nobako, Region Midt-Norge, Vestlandsk Bakerforbund, Stavanger og Omegn Baker og konditorlaug, Region Sørlandet, og Oslo Baker og Konditorlaug på møte i Oslo for å diskutere aktuelle saker i regionene. Vestlandsk Bakerforbund var dessverre forhindret til å møte.

Av saker som jeg personlig har tatt opp i NHO Mat og drikke kan nevnes:

 

Verneombudskurs på nett

I dag må mange reise langt og bo på dyre hotell for noen dagers kurs. Det skal ikke være nødvendig. NHO MD jobber nå med et nettkurs for bakere på vårt initiativ.

Byråkrati i Små og mellomstor bedrifter

Det koster 10 ganger så mye for en bedrift med 20 ansatte som en med over 500 ansatte pr. årsverk. Alt av HACCP, SMS, IK Mat er jo nødvendig, men myndighetene forstår ikke hvor stor belastningen er for de små.

 

Temp i kjøledisker

Ved god styring og kontroll sier regelverket i dag at utsalget selv kan bestemme temp på lufta i en kjøledisk for påsmurt. En rekke regler rundt det, men dette er forstått ulikt praktisert av den enkelte inspektør. NHO- Mat og Drikke har nå en sak gående mot Mattilsynet som gjelder akkurat dette.

 

Fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger

Det er ønskelig at vi burde jobbe med å få fjernet arbeidsgiveravgift på lærlinger. Dette er en stor sak som BKLF ikke har ressurser til å fremme alene. Dette må i så fall gjelde i alle bransjer, men vi har jobbet med å få økt lærlingtilskuddet, og har lykkes med det.

 

BKLF sine strategier

Jeg vil anbefale dere å gå inn på www.bakerkonditor.no, der strategier, planer og rapporter ligger presentert. En rekke oppgaver som Landsmøte og vi mener skal styrke bransjen og gi medlemmene bedre muligheter til å drive gode lønnsomme bedrifter. Vi har økt ambisjonsnivået betydelig fra tidligere år, spesielt innen fagkompetanse, profilering, omdømmebygging og framsnakking av brød. Aktiviteten har økt og med det kostnadene. Derfor har kontingenten økt noe, men målet er at den skal reduseres på sikt.

Bransjeorganisasjonene i regionene er de viktigeste samarbeidspartnerne BKLF har. Vi sitter i samme båt og jobber for bedre vilkår og tilbud til våre medlemsbedrifter i bakerbransjen. Dialogen med regionene blir enda viktigere i fremtiden, og vi skal gjøre vårt til at medlemmer i enda større grad kan påvirke BKLF gjennom dialog og vedtak i de formelle organ.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

 

Med vennlig hilsen

 

Axel Brun
President