Det var et spent styre som satt på podiet før landsmøteforhandlingene i Stavanger lørdag. Men de møtte ingen motstand mot de omfattende endringene de hadde foreslått. Det må tolkes som et solid tegn på at endringene er positivt mottatt.

Et regnskap sterkt preget av et høyere aktivitetsnivå og oppstart av store interne prosesser viste et underskudd på 700.000 kroner. Regnskapet ble imidlertid godkjent uten merknader fra salen.

Heller ikke en nytt system for beregning av kontingent ble gjenstand for den store diskusjonen og endte med et vedtak mot en stemme. Landsmøte vedtok at BKLFs kontingent endres slik at grunnkontingent og innbetalinger av midler til OBK inngår i en samlet promillesats av lønn fordelt på to satser; fra 0-5 millioner og over 5 millioner. For 2016 settes BKLF sin kontingenten til 3,5 promille (0-5) og 2 promille (>5). Det settes en minimumskontingent på kr 4000,-. I den nye kontingenten inngår tidligere grunnkontingent, driftstilskudd til opplysningsvirksomheten og fagbladet Baker og Konditor og tilgang til Brødskalaen. For assosierte medlemmer settes kontingenten til 2500.

Styrets nye strategiplan for 2015-2018 vakte heller ikke noe engasjement fra salen og ble enstemmig klubbet gjennom. Det samme gjald nye vedtekter for foreningen som nå har blitt modernisert og mer i stil med andre bransjeforeninger i NHO.

Også den nye organiseringen av BKLF fikk gjennom uten motbør. Den nye modellen er sterkt inspirert av drikkevareforeningen og den svenske bransjeforeningen for bakere og konditorer. I kortversjon går omleggingen ut på å opprette et aksjeselskap for servicefunksjonene i BKLF. Det forenkler mellomfakturering og behandling av merverdiavgift. Det vil også gi fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester.
Landsmøtet støttet forslaget om at BKLF søker status som opplæringskontor for bransjen og ga styret fullmakt til å søke dette gjennomført og organisert på en hensiktsmessig måte.

Og styret som hadde lagt frem de mest omfattende endringene i foreningen på svært mange år ble alle gjenvalgt. Det samme gjaldt også valgkomiteen.