Én av ti bakere utvikler melallergi, og de fleste får den i løpet av de første fem til sju årene i arbeid. Melstøvproblematikken er derfor et tema som Arbeidstilsynet er ekstra opptatt av når de gjennomfører tilsyn hos bakerier.

Bransjen har i en lang periode jobbet systematisk med å bedre arbeidsmiljøstandarden på dette området, og i en ny rapport konkluderer Arbeidstilsynet med at mye er blitt bedre i løpet av de siste åtte årene.

I 2009 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i 325 virksomheter som produserer bakeri- og pastavarer. I 250 av disse virksomhetene ble gitt pålegg knyttet til melstøvproblematikken. Da Arbeidstilsynet skulle gjennomføre nye tilsyn i 2017 og 2018, konsentrerte de seg om virksomhetene som hadde fått pålegg i 2009. Målet var å kontrollere at de hadde tatt tak i problematikken, samt å kartlegge hvorvidt melstøvnivåene hadde gått ned.

Under tilsynene ble det gjennomført en risikovurdering av melstøveksponering og målinger av melstøv. Det ble gitt opplæring og informasjon om helserisiko og hvilken arbeidsteknikk som gir minst mulig støvdannelse. Til sist ble det også lagt en tidfestet plan for gjennomføring av nødvendige tiltak.

Skaper melstøv: – I bakerier som blander mel manuelt, noe de fleste gjør, har vi inntrykk av at hellingen fra sekk<br />ofte utføres for fort, skriver Arbeidstilsynet i en ny rapport.

Skaper melstøv: – I bakerier som blander mel manuelt, noe de fleste gjør, har vi inntrykk av at hellingen fra sekk
ofte utføres for fort, skriver Arbeidstilsynet i en ny rapport.

Foto: iStock

Vanskelig å konkludere

Den nye rapporten, som ble offentliggjort i sommer, viser at de fleste av de store bedriftene (20 ansatte eller flere) utfører kartlegging av støvende aktiviteter og vurderer risikoen for at ansatte kan utvikle hud- og luftveisplager på grunn av melstøv. De mindre bedriftene gjør det i liten grad, men Arbeidstilsynet konkluderer likevel med at «etterlevelsen av sentrale regelverkskrav har blitt bedre».

Melstøvkonsentrasjonen har i snitt minket 0,28 mg/m3, siden 2009, noe Arbeidstilsynet beskriver som «en lav, men likevel statistisk signifikant nedgang». Det vil si at det er lite sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig. Men samtidig har mange virksomheter også hatt en økning i konsentrasjon av melstøv og flere ligger over grenseverdi.

«Fordi det er så mange faktorer som påvirker måleresultatet her, er det komplisert å dokumentere effekten av ulike tiltak ved bruk av målinger. Derfor er det også vanskelig å konkludere med at melstøvkonsentrasjonen er redusert i de bedriftene som har hatt tilsyn både i 2009 og 2017», skriver Arbeidstilsynet i rapporten.

Store vs. små bakerier

Arbeidstilsynet har også gjennomført en kvalitativ undersøkelse som baserer seg på inspektørenes erfaringer. Her tyder funnene på at virksomhetene i svært ulik grad er bevisste på melstøvproblematikken. Arbeidstilsynets inntrykk er at arbeidsgiverne i de største bakeriene ofte har mer kunnskap om risiko forbundet med eksponering for melstøv. Som regel har de store bedriftene også mer ressurser (bedre økonomi og ofte egne fagfolk som arbeider med HMS og kvalitet), og har derfor oftere iverksatt flere nødvendige tiltak. Inspektørene opplever at de fleste bedriftene er blitt bedre på opplæring og informasjon om arbeidsoperasjoner og rengjøringsmetoder. Men det understrekes at «små og mellomstore bedrifter fortsatt kan bli mer bevisste på melstøvproblematikken».

Mye kan bli bedre

«Det er fremdeles mange forhold som kan bli bedre, særlig i de mindre virksomhetene. Eksempelvis ser vi at ventilasjonsløsningene ofte ikke er optimale, og det at mange bakerier holder til i eldre lokaler kan gjøre det vanskelig å få til dette. I mange bakerier er det fortsatt behov for å bruke åndedrettsvern ved utføring av visse arbeidsoppgaver. Det er derfor viktig å opprettholde fokus på melstøvproblematikken», konkluderer Arbeidstilsynet.

Melvin og Melissa

Anne Brit Slettebø, som er advokat i NHO Mat og Drikke, minner om at det for noen år siden ble utviklet opplæringsprogram spesielt rettet mot arbeidsgivere og verneombud i bakeribransjen.

– Vi oppfordrer både små og store bakerier til å ta dette e-læringsverktøyet i bruk, sier hun.

Programmet heter Melvin og Melissa, og består av fire korte moduler som omhandler melstøv, sikkerhet, ergonomi og arbeidsmiljø. Hver modul tar mellom fem og ti minutter og kan gjennomføres på alle digitale plattformer.