BKLFs forhold til Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) har vært til diskusjon mange ganger siden opplysningskontoret ble etablert i 2007. Utmeldingen av BKLFs største medlem, Bakehuset, i oktober 2016 medfører et betydelig bortfall av inntekter for BKLF fra 2018. Dette har aktualisert diskusjonen om hvordan BKLF disponerer sine ressurser.

Ønsker å gå i dialog

I saksfremlegget til generalforsamlingen står det å lese: 

Med bakgrunn i en større usikkerhet omkring de økonomiske rammebetingelsene for bransjeforeningen gjennom medlemsinntektene, men også de endrede finansielle forutsetningene som lå til grunn da opplysningskontoret ble etablert i 2007 der medlemmene i BKLF var forespeilet å bedre en mindre andel og leverandører og andre bakerigrupperinger skulle betale mer, er det ønskelig å vurdere alternativ bruk av midlene BKLF årlig overfører til OBK.

Styret vil anbefale generalforsamlingen å gjøre vedtak om å endre modell og finansiering av opplysningsvirksomheten fra 01.01.2018. Styret foreslår at aktørene i verdikjeden går i dialog for å finne mer effektive informasjonssystemer for hele bransjen og hvor BKLFs finansielle innsats står i forhold til medlemsstørrelse.

BKLF vil vurdere å gjennomføre mer informasjonsarbeid vedrørende fakta om brød på en rimeligere måte gjennom de sendeflater bransjeforeningen allerede disponerer på www.bakerkonditor.no. Brødfakta er en naturlig tilleggsinformasjon som BKLF kan gi i forbindelse med at bransjeforeningen nå har overtatt ansvaret for Brødskala’n og lanserer en ny Brødskala-modell 1. april 2018.

I saksfremlegget er det også skepsis til OBKs oppnådde resultater.

Skeptisk til dagens modell

I det enstemmige vedtaket heter det:
Generalforsamlingen i BKLF er skeptisk til å fortsette et samarbeid med opplysningskontoret etter dagens modell. Generalforsamlingen i BKLF stiller som en forutsetning for videre samarbeid at finansieringsmodellen til opplysningskontoret må endres fra 2018 slik at hele verdikjeden bidrar som forutsatt og slik at det finansielle bidraget fra BKLF står mer i forhold til den medlemsmassen BKLF representerer.

Stor belastning

– Engasjementet i OBK har blitt en for stor belastning for BKLF. Så mye som en tredjedel av medlemspengene i BKLF går til OBK. Her skulle flere vært med på å bidra, men det har endt med at BKLF har sittet igjen med regningen, sier daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

Per i dag kan det se ut som om det går mot et felles opplysningskontor for landbruksprodukter.

Ønsker annen løsning

– Det er to år siden vi fattet et vedtak om at vi ønsket en samlokalisering med OBK. Det har vi fått nei til. Fra BKLF er det i vedtaket nå et klart signal om at vi ønsker en annen finansiell løsning på OBK. Per i dag kan det se ut som om det går mot et felles opplysningskontor for landbruksprodukter. Om det skulle bli løsningen, vet vi ennå ikke konsekvensene av en slik ny modell. Det positive med en slik løsning er at mer kompetanse på ernæring og kosthold samlet på ett og samme sted. Samtidig kan informasjonen om brød og korn bli litt utvannet i en slik løsning. Derfor må vi se på alternative løsninger som ivaretar bransjens interesse for å informere om fordelene med å spise våre produkter.