Anne Momrak-Haugan har mastergrad i matvitenskap og er også utdannet bakersvenn. I tillegg til faget har hun jobbet som laboratorieingeniør og kvalitetssjef. Hun kommer fra stillingen som konsulent i Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS der hun i hovedsak har jobbet med trygg mat, intern- eksternrevisjon, utarbeidelse, implementering og vedlikehold av IK-Mat system og kursholding.

Skal utvikle bransjeveileder

I sin nye jobb i BKLF AS vil Momrak-Haugan få ansvar for å utvikle en bransjeveileder for IK- Mat i baker- og konditorbransjen. Målsettingen med dette er å utarbeide nasjonale retningslinjer i dialog med Mattilsynet som anerkjenner en slik standard. Gjennom denne prosessen vil mange viktige gjentakende problemstillinger mellom Mattilsynet og bransjen bli gjennomgått og fastsatt en standard for.

Ressurs for bransjen

– Momrak-Haugan vil også ha ansvaret for oppfølging av og kontroll med merkeordningen «Brødskala`n». Med hennes sin utdannelse, yrkeserfaring og kompetanse får vår organisasjon tilført verdifull kompetanse slik at BKLF AS blir en enda tydeligere og bedre samarbeidsparter for bedriftene når det gjelder dette feltet, sier direktør Gunnar Bakke.

– Vi vet at Mattilsynet praktiserer regelverket forskjellig i ulike regioner. Gjennom nasjonale retningslinjer vil det i mye større grad kreves at også Mattilsynet må legge samme standard til grunn ved inspeksjoner og tolkning av regelverk. Momrak-Haugan vil være en stor ressurs for bransjen og vil kunne kontaktes for de saker og spørsmål som våre medlemmer opplever i møte med Mattilsynet, sier Bakke.