Av 75 videregående skoler som i dag tilbyr Vg2 matfag, vil det trolig være rundt 12-13 som vil tilby den nye linjen Vg2 baker og konditor neste skoleår.

– Vi har vært klar over synkende søkertall til matfag en god stund, men på tross av dette har bransjen ønsket en splittelse av Vg2 matfag. Så det er kanskje ikke overraskende at det vil bli færre skoler som vil tilby undervisning i dette når et nytt og mer spesialisert tilbud med Vg2 baker og konditor er klar i 2021, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF og leder av faglig råd for restaurant og matfag.

Velg skoler med beste forutsetninger

BKLF har hatt et møte med Vestfold og Telemark fylkeskommune, og bedt om at de velger de skolen med best forutsetninger for å kunne tilby den nye linjen for baker- og konditorfag.

– Vi har i et møte med fylkesadministrasjonen i Vestfold og Telemark, samt brevs form til fylkespolitikerne oppfordret Vestfold og Telemark fylkeskomme å legge nye Vg2 baker og konditor til Thor Heyerdals Videregående skole i Larvik. Vi synes det i utgangspunktet er naturlig at bare en skole i en større region tilbyr Vg2 baker og konditor, men det må være en skole med lærerkrefter med relevant yrkesfagbakgrunn fra baker- eller konditorfaget, samt hensiktsmessige og godt utstyrte lokaler.

Administrasjonen i fylkeskommunen har foreslått at den nye linjen legges til Greveskogen i Tønsberg, noe flere reagerer på.

– Det er betydelig flere bakeribedrifter i Larviksområdet, samt at skolen har større og bedre fasiliteter og også lærere. Vi håper at fylkeskommunen vil lytte til våre innspill i denne saken, sier Bakke.

Må prioritere

I forbindelse med fagfornyelsen er mange skoleeiere preget at store organisatoriske omveltinger i forbindelse med fylkessammenslåinger. Som jo Vestfold og Telemark står midt oppe i.

– Mange fylkeskommuner må nok prioritere, det handler om å bygge om en del administrative områder i forbindelse med fylkessammenslåinger, og det kan gå på bekostning av skoletilbud. Nye linjer vil koste penger, men vi håper at Vg2 baker og konditor ikke vil bli prioritert bort på bakgrunn av kostnader til fylkessammenslåing.

Mer spesialisert undervisning til elever, betyr mer spesialisert lærekrefter og sannsynligvis et høyere investeringstrykk på utstyr.

– Med oppsplitting fra Vg2 matfag og Vg2 kokk og servitør, til de nye linjene Vg2 baker og konditor, Vg2 kokk og servitør samt Vg2 matproduksjon, vil det nok ikke være alle skoler som kan tilby Vg2 baker og konditor, noe som er naturlig. Det viktigste er at de som skal tilby linjen, har riktige lærerkrefter og riktig utstyr, sier Bakke.

Færre og bedre

En oversikt viser at 75 videregående skoler samt 4 friskoler, tilbyr Vg2 matfag i inneværende skoleår. Bakke forteller at det mest sannsynlig vil bli 12-13 skoler som kan tilby Vg2 baker og konditor neste skoleår.

– Vi har jo hele tiden sagt at det vil bli færre skoler med tilbudet, men vi håper og tror at færre skoler vil betyr sterkere fagkompetanse, noe som vil komme elevene, og på sikt, bedriftene til gode, sier Bakke.

Komplett tilbud av skoler som vil tilby den nye linja fra 2021, er ennå ikke fastsatt, men tilbudet skal senest foreligge i januar neste år.

– Noen regioner vil ha gode tilbud, mens andre vil få færre og elever som vil utdanne seg i denne retningen må kanskje reise lengre for å gå på skole. Vi har hørt at i Nordland vil ingen skoler tilby Vg2 baker og konditor, mens i Trøndelag vil det bli to videregående skoler som tilbyr Vg2 baker- og konditor. For bransjen vår er det veldig bra at denne nye linja nå er opprettet, men det forutsetter at skoleeierne har gode tilbud til de som ønsker å utdanne seg i fagene, sier Bakke.