Kjell Ivar Krogstad fra Svolvær og bedriften Bakehuset Nord-Norge ble nylig hedret av både NAV Lofo­ten, LIAS og NHO Service og Handel. Prosjektet Ringer i vannet var nøkkelen til suksessen som ga Kjell Ivar fast jobb, skriver NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

Flere tilbake til arbeidslivet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar. Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Gir resultater

Kjell Ivar er en av 9000 perso­ner som i 2017 er tilbakeført til arbeidslivet gjennom samar­beidet Ringer i vannet, et til­tak mellom arbeids-og inklu­deringsbedriftene i Norge (der­av LIAS i Lofoten), NAV og NHO.

Stort potensiale

Under sammenkomsten på Bakehuset Nord-Norge sa Janne Krohn-Hansen i NHO at evalueringen av NHO-prosjek­tet Ringer i Vannet viser at metoden virker, og at inklude­ringspotensialet er stort, og hun håper at større deler av ar­beidslivet tar denne i bruk.

– Prosjektet skiller seg ut fra andre tiltak ved at man tar ut­gangspunkt i arbeidsgivers be­hov for arbeidskraft. Suksess­faktorer er tillit, trygghet og til­gjengelighet. Arbeidsgiver gis dette gjennom bistand og opp­følging fra dedikerte ansatte i Arbeids-oginkluderingsbedrif­tene.